Regulamin

Przyjazd
Wyjazd
2 gości
 • 1 gość
 • 2 gości
 • 3 gości
 • 4 gości
 • 5 gości
 • 6 gości
 • dowolnie
przewiń

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.

1.1. „Sanhaus Apartments” użyte w umowie najmu oraz Regulaminie oznacza przedsiębiorcę pod nazwą SANHAUS A.J. Ziółek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Helskiej 4 w Sopocie (kod 81-718) o nr NIP 585-147-85-72; tel. 509 476 804. Kontakt z Gościem odbywać się będzie w pierwszej kolejności drogą telefoniczną, drogą poczty elektronicznej, a w szczególnych wypadkach drogą pisemną, na numery i adresy wskazane w umowie, w szczególności: apartamenty@sanhaus.pl lub telefonicznie pod numerem +48 730 300 530.
1.2. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów rozumianą jako oddanie do używania Gościowi lokalu wraz z wyposażeniem na krótkotrwały pobyt osób, do celów mieszkalnych, w szczególności wypoczynkowych lub turystycznych.
1.3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu pomiędzy Sanhaus Apartments a Gościem, na warunkach określonych w Regulaminie, Regulaminie pobytu oraz na warunkach szczególnych zawartych w korespondencji z Gościem. Sanhaus Apartments może wymagać potwierdzenia zawarcia Umowy Najmu w formie formie pisemnej w chwili wydania Apartamentu.
1.4. Dokonując rezerwacji Gość obowiązkowo oświadcza, iż zapoznał się w powyższymi regulacjami. 
 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polega na umożliwieniu zapoznania się z ofertą Sanhaus Apartments poprzez wyświetlanie i odczytywanie treści, umożliwieniu dokonywania rezerwacji poprzez stronę internetową www.sanhaus-apartments.pl, przesłanie wiadomości przez umieszczony na niej formularz kontaktowy, a także na udostępnieniu usługi newslettera. Usługi te są nieodpłatne dla Gości i innych użytkowników sieci internet. 
2.2. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest dla każdego, który podczas dokonywania rezerwacji odznaczy lub aktywuje odpowiednie pole w formularzu i wprowadzi adres e-mail w odpowiednie pole udostępnione na stronie internetowej www.sanhaus-apartments.pl. Przez usługi newslettera należy rozumieć wiadomość elektroniczną z najnowszymi informacjami dotyczącymi tematyki związanej z działalnością i usługami oferowanymi przez Sanhaus Apartments, mogąca zawierać również informacje promocyjne i handlowe, przesyłana na wskazany adres e-mailowy. Usługa świadczona jest na czas nieokreślony, którą można wypowiedzieć w każdym czasie wypowiedzieć z 14-dniowym terminem. Rozwiązanie umowy możliwe jest także bez okresu wypowiedzenia za obustronną zgodą stron. Wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już złożonych rezerwacji, chyba że strony postanowią inaczej.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia powyższych usług są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej. W serwisie mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Macromedia Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS. Sanhaus Apartments informuje o możliwości odnotowywania adresu IP w celu prowadzenia statystyki serwisu oraz wprowadzania usprawnień w serwisie, jednocześnie zastrzega, że korzystanie z usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. 
2.4. Wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do systemu teleinformatycznego Sanhaus Apartments treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
2.5. Sanhaus Apartments dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej www.sanhaus-apartments.pl. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie. Sanhaus Apartments dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania były podane do informacji przed rozpoczęciem prac. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sanhaus Apartments ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego bez ograniczenia czasowego. 
2.6. W przypadku, gdy usługi wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne lub nie działają prawidłowo, zainteresowanym użytkownikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: apartamenty@sanhaus.pl lub w formie pisemnej na adres Sanhaus Apartments z dopiskiem „Reklamacja e-usługi”. W celu usprawnienia procesu reklamacji należy wskazać swoje dane osobowe (minimum imię i nazwisko, email oraz nr tel.) oraz opisać zgłaszane zastrzeżenia. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia reklamacji. O wyniku jej rozpatrzenia Sanhaus Apartments niezwłocznie zawiadomi składającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. 

3. Rezerwacja i płatność.

3.1. Rezerwacji można dokonać w następujący sposób:
a. drogą poczty elektronicznej email na adres: apartamenty@sanhaus.pl,
b. poprzez system rezerwacyjny  znajdujący się na stronie www.sanhaus-apartments.pl,
c. telefonicznie,
d. poprzez portale typu www.Booking.com, www.Expedia.com itp.
Proszę zwrócić uwagę, iż nasze apartamenty znajdują się pod różnymi adresami na terenie Sopotu. W celu uniknięcia nieporozumień, przed dokonaniem rezerwacji należy dokładnie sprawdzić, który apartament Państwa interesuje i w jakiej jest lokalizacji.
3.2. W każdym z wariantów, po dokonaniu rezerwacji, gość otrzymuje maila dotyczącego rezerwacji i jej warunki oraz zawierającego szczegóły dotyczące zameldowania. Cena musi zostać potwierdzona przez Sanhaus Apartments telefonicznie bądź przy potwierdzeniu rezerwacji. Wszystkie ceny oferowane przez Sanhaus Apartments zawierają obowiązujący w chwili dokonywania rezerwacji podatek VAT. Na życzenie Gościa Sanhaus Apartments może wystawić fakturę
3.3. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zadatku, którego wysokość określona jest w emailu zgodnie z ofertą. Zadatek może być wpłacony kartą kredytową, poprzez płatności online lub przelewem tradycyjnym.
3.4. Brak wpłaty zadatku o którym mowa w pkt 2.3 w wyznaczonym terminie oznacza rozwiązanie Umowy Najmu bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek czynności ze strony Sanhaus Aparmtens lub Gościa.
3.5. Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt, w dniu przyjazdu, gotówką lub kartą, wraz z opłatą klimatyczną wynoszącą 5,20 zł od osoby za dobę (opłata klimatyczna jest ustalana przez Urząd Miasta Sopotu i może się zwiększyć poczynając od Nowego Roku). Opłata za pobyt może zostać uiszczona w walucie PLN lub EURO wedle życzenia Gościa. W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby, jeżeli nie jest to spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Sanhaus Apartments.
3.6. W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, Internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie). W cenę nie jest wliczona opłata za końcowe sprzątanie (chyba, że wykupiony pakiet stanowi inaczej) oraz parking (chyba, że dany apartament posiada własne miejsce parkingowe – patrz opis apartamentu).
3.7. Sanhaus Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania od Gościa, w dniu jego przyjazdu, kaucji zwrotnej w wysokości od 500 zł do 1500 zł, w zależności od apartamentu, o czym Gość będzie poinformowany przed potwierdzeniem rezerwacji. Kaucja zostanie zabezpieczona na karcie kredytowej w formie blokady środków na karcie. W wyjątkowych przypadkach moźliwa jest płatność kaucji gotówką (w przypadku braku posiadania karty płatnicznej). Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń Sanhaus Apartments w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest gościowi w całości zgodnie z zasadami poniżej:
a) kaucja w formie blokady środków na karcie - zdjęcie blokady odbywa się do 2 dni po wymeldowaniu przy czym czas w jakim środki są odblokowywane na koncie zależy od banku wystawcy karty i może  potrwać do kilku dni roboczych. 
b) kaucja płatna gotówką - zwracana jest jedynie przelewem do 2 dni od wymeldowania, na konto gościa wskazane w dniu zameldowania przy czym ewentualne koszty bankowe związane z przelewem leżą po stronie gościa.
3.8. Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane drogą poczty elektronicznej email i wchodzą w życie po potwierdzeniu przez Sanhaus Apartments. Sanhaus Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Umowy jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Umowy Najmu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.

4. Zakwaterowanie.

4.1. Gość zobowiązany jest do powiadomienia Sanhaus Apartments mailowo lub telefonicznie o godzinie przyjazdu do apartamentu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem
4.2. Doba hotelowa zaczyna się standardowo o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd do godz. 13.00, ale musi być on wcześniej potwierdzony przez Sanhaus Apartments. Za zakwaterowanie w godzinach 22.00-24.00 Gość obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości 80 zł. Zakwaterowanie w późniejszych godzinach nocnych (po 24.00) możliwe jest tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i za dodatkową opłatą – 150 zł.
4.3. Sanhaus Apartments zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy i odmowy zakwaterowania osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a tym samym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
4.4. Apartamenty, w większości przypadków, nie posiadają prywatnych miejsc parkingowych. Samochód można pozostawić na publicznych parkingach przy ulicy (parkowanie płatne – wg parkometru; Weekendy i Święta są bezpłatne).

5. Zasady pobytu

5.1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07.00. Nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym rozwiązaniem umowy najmu bez wypowiedzenia i wezwaniem Policji w trudniejszych przypadkach pod rygorem odpowiedzialności karnej i karze grzywny przewiedzianej przepisami prawa. Informujemy, że zarówno Goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do Zarządcy Apartamentu wyznaczonego przez Sanhaus Apartments.
5.2. Apartament służy jedynie do pobytu osób w celach mieszkalnych. Zabronione jest w nim prowadzenie jakiejkolwiek działalności zawodowej lub gospodarczej, magazynowanie i skład rzeczy, organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych, itp. oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu.
5.3. W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, świeczek lub innego źródła ognia pod rygorem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł tytułem specjalistycznego czyszczenia Apartamentu. 
5.4. W okresie trwania umowy najmu Gość zobowiązany jest utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym oraz przestrzegać porządku domowego. Jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Za wszelkie uszkodzenia, w tym także wynikające z winy osób, za które odpowiada oraz osób odwiedzających, Gość zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty odpowiedniego odszkodowania. 
5.5. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie lub które zostaną wyrządzone w okresie pobytu w Apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Sanhaus Apartments. Brak prawidłowego zgłoszenia może spowodować obciążenie Gościa kosztami naprawy niezależnie od przyczyn powstania szkody.
5.6. Gość zobowiązany jest każdorazowo zamykać drzwi wejściowe na zamek (w ilości odpowiadającej wydanym kluczom), zarówno podczas przebywania w Apartamencie, jak i podczas nieobecności, jak również o zamykanie okien przed jego opuszczeniem. Większość apartamentów wyposażona jest w sejf hotelowy, w którym Gość powinien pozostawić wartościowe przedmioty.
5.7. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zgubienia przekazanych Gościowi kluczy, Gość zostanie obciążony zryczałtowanym kosztem ich odtworzenia w kwocie 500 zł.
5.8. Gość apartamentu oprócz zakazu podnajmu oraz oddawania w użyczenie, nie może przekazywać go osobom trzecim, tj. przenosić uprawnień z zawartej umowy najmu na osoby trzecie. Jakiekolwiek osoby przebywające w apartamencie niezgłoszone do pobytu razem z Gościem w chwili zawarcia umowy najmu zobligowane są do jego opuszczenia do godziny 22.00.
5.9. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Sanhaus Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji.
5.10. Sanhaus Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament, jak i wokół niego; przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.
5.11. W Apartamentach Sanhaus Apartments nie akceptujemy zwierząt. W razie naruszenia tego punktu Sanhaus Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji i kaucji.
5.12. Wszystkie osoby przebywające w Apartamencie obowiązuje segregacja śmieci zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w Apartamencie. Za pozostawienie po wydaniu Apartamentu nieposegregowanych śmieci Gość zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.
5.13. Po zakończeniu pobytu Gość zobowiązany jest pozostawić Apartament w stanie w jakim został on mu wydany. Prosimy o podstawowe posprzątanie apartamentu, aneksu kuchennego i łazienki (sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience). Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu wszystkich Państwa przedmiotów. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Gość zostanie obciążony dodatkowym kosztem sprzątania w wysokości 100 zł.
5.14. Gość zobowiązany jest opuścić, opróżnić z własnych rzeczy, wydać lokal oraz klucze do Apartamentu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest późniejszy wyjazd do godz. 13.00, po warunkiem wcześniejszego potwierdzenia przez Sanhaus Apartments. Godzina wyjazdu i zwrotu kluczy powinna być ustalona z Sanhaus Apartments na min. jeden dzień przed końcem pobytu. Rzeczy Gościa lub innych osób pozostawione po ww. terminie w Apartamencie nie traktuje się jako przyjętych przez Sanhaus Aparments na przechowanie. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem Gość ma obowiązek opuścić Apartament zgodnie z powyższymi zasadami w terminie 3 godzin od powiadomienia go o takim rozwiązaniu. 
5.15. Za opuszczenie apartamentu bez wiedzy Sanhaus Apartments i pozostawienie kluczy w miejscu innym niż ustalono, Gość zapłaci dodatkową opłatę  w wysokości 500 zł., a w przypadku utraty z tego powodu przez Sanhaus Apartments możliwości czasowego wynajmowana Apartamentu zostanie obciążony także stosownym odszkodowaniem.
5.16. W przypadku braku zwrotu Apartamentu w wyznaczonym terminie Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą za bezumowne używanie Apartamentu w wysokości 200% dziennego czynszu przewidzianego umową najmu, za każde rozpoczęte 24 h. 
5.17. Wszelkie dodatkowe koszty i należności, nieuregulowane podczas zawarcia umowy i nierozliczone z preautoryzowanej kwoty na karcie kredytowej lub kaucji, Gość zobowiązany jest zapłacić w chwili wydania Apartamentu, a jeżeli podstawa do ich naliczenia ujawniła się po wydaniu - w terminie kolejnych 7 dni. Opłaty dodatkowe należą się także w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy najmu. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. Zarówno właściciel, jak i zarządca apartamentu zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny i uczciwy.
6.2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Sanhaus Apartments ma prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej, również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Sanhaus Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane oraz w braku możliwości postąpienia jak w zdaniu poprzednim zobowiązanie Sanhaus Apartments wygasa, a wszelkie koszty poniesione przez Gościa zostaną zwrócone. 
6.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie usług opisanych w Regulaminie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest nazwą SANHAUS A.J. Ziółek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Helskiej 4 w Sopocie (kod 81-718), NIP 585-147-85-72; tel. 509 476 804; email: apartamenty@sanhaus.pl
6.4. W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Sanhaus Apartments, wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione. Gość ma prawo pełnego wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z apartamenty@sanhaus.pl.
6.5. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.
6.6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.sanhaus-apartments.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Goście i inni użytkownicy są zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Sanhaus Aparments, tj. od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu www.sanhaus-apartments.pl..
6.7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo polskie. Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby. Zdanie poprzednie nie dotyczy osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Życzymy miłego pobytu w Sopocie!

Rezerwuj on-line

Sprawdź nasze apartamenty

Przyjazd
Wyjazd
2 gości
 • 1 gość
 • 2 gości
 • 3 gości
 • 4 gości
 • 5 gości
 • 6 gości
 • dowolnie
Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez SANHAUS A.J. Ziółek Sp.Jawna, Helska 4/1, 81-718, Sopot Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane